ДОГОВІР-ОФЕРТАДоговір про надання послуг з дистанційного навчання

Цей договір про надання освітніх послуг з дистанційного навчання іноземних мов (далі – «Договір») укладається шляхом прийняття даної публічної оферти фізичної особи-підприємця Безсмертна Катерина Романівна, що діє на підставі Виписки з ЄДР № 202722028520 від 01.02.2022 р. (далі – «Виконавець»), будь-якою зацікавленою юридичною особою або фізичною особою (далі – «Студент»), (далі спільно іменуються «Сторони», а окремо – «Сторона»).

1. Визначення1.1. «Договір» – договір про надання Послуг, укладений між Виконавцем та Студентом на умовах цієї Оферти1.1.1 Договір є публічним договором в розумінні статті 633 Цивільного кодексу України, а особа, яка приймає пропозицію (публічну оферту) про укладення Договору (здійснює акцепт) стає Замовником відповідно до статті 642 Цивільного кодексу України, статті 11 Закону України "Про електронну комерцію" та умов цього Договору.1.1.2 Договір є пропозицією (публічною офертою) необмеженому колу фізичних і юридичних осіб укласти з Виконавцем Договір шляхом повного і безумовного прийняття умов цього Договору. 1.1.3 Умови Договору є однаковими для усіх, хто вирішив прийняти його умови.1.1.4 Договір є договором приєднання в розумінні статті 634 Цивільного кодексу України, оскільки його умови визначені Виконавцем і можуть бути прийняті Замовником лише шляхом приєднання до запропонованого Договору в цілому. У разі незгоди Замовника з усіма чи окремими положеннями цього Договору укладення Договору не відбувається.1.2. «Сайт» – автоматизована інформаційна система, доступна в мережі Інтернет за мережевою адресою immortalkate.com1.3. «Замовлення» – умови надання Послуг, узгоджені Сторонами шляхом вчинення Студентом дій, вказаних на відповідній сторінці Сайту, необхідних для прийняття цього Договору.1.4. «Послуги» – Заняття з навчання іноземних мов.1.5. «Заняття» – дистанційне заняття з Викладачем за можливим використанням допоміжного програмного забезпечення (наприклад, Skype, Zoom).1.6. «Групове заняття» – Заняття, проведене для двох або більше Студентів.1.7. «Викладач» – особа, яка безпосередньо проводить Заняття.1.8. «Умови» – дійсні умови і положення.

2. Акцепт і Предмет Договору2.1 Відповідно до цього договору Виконавець зобов’язується надавати Студенту Послуги з проведення Занять, а Студент зобов’язується приймати ці Послуги і оплачувати їх відповідно до умов, передбаченими дійсним Договором.2.2 За умовами цього Договору, Виконавцем пропонуються Замовнику на вибір наступні види Занять, а саме:2.2.1. Індивідуальні заняття – заняття, що проводяться безпосередньо між Викладачем та одним Студентом;2.2.2. Парні заняття – заняття, що проводяться між Викладачем та двома Студентами;2.2.3 Групові заняття – заняття, що проводяться між Викладачем та групою Студентів, в кількості до 6 (шести) осіб.2.3 При оплаті Студентом Занять, Студент вважається таким, що прийняв цей Договір в повному обсязі, без будь-яких застережень і винятків (акцепт Студента). Якщо Студент не згоден з будь-якими з положень цього Договору, він не має права користуватися Послугами.2.4 Дійсний Договір набуває чинності з моменту вираження Студентом згоди з його умовами в порядку, передбаченому п. 2.3 Договору. Після його вступу в силу, Договір може бути змінений Виконавцем без будь-якого спеціального повідомлення. Нова редакція Договору вступає в силу з моменту його розміщення на Сайті і діє з моменту такого розміщення, якщо інше не передбачено новою редакцією Договору.
3. Права та обов’язки сторін3.1 Виконавець зобов’язується:3.1.1 В узгоджені Сторонами строки надати Послуги Студенту відповідно до умов цього Договору.3.1.2 Використовувати конфіденційну інформацію про Студента тільки для процесу навчання, не передавати і не показувати її третім особам.3.1.3 Своєчасно забезпечувати Студента необхідними навчально-методичними матеріалами.3.1.4 Давати усні та письмові консультації Студенту по його додатковими питаннями. Складність питання, обсяг і терміни консультування визначаються в кожному конкретному випадку адміністрацією самостійно.3.2 Виконавець має право:3.2.1 Самостійно визначати методи навчання.3.2.2 Вимагати оплату за Послуги зі Студента.3.2.3 Відмовитися від надання послуг Студенту. Повернення коштів за невикористані Послуги проводиться в порядку, передбаченому цим Договором в параграфі 7.3.2.4 Отримувати від Студента будь-яку інформацію, необхідну для надання Послуг.3.3 Студент зобов’язується:3.3.1 Вносити оплату за Послуги в порядку, передбаченому цим Договором в параграфі 6.3.3.2 Не розголошувати конфіденційну інформацію та інші дані, надані Виконавцем в зв’язку з виконанням цього Договору, не розкривати і не розголошувати таку інформацію (крім інформації загальнодоступного характеру) будь-якої третьої сторони без попередньої письмової згоди Виконавця. Конфіденційною інформацією слід вважати: навчальні матеріали розроблені виконавцем. Відвідувати Заняття відповідно до встановленого розкладу. Зміни в розкладі попередньо обговорюються з Викладачем.3.3.3 Дотримуватися всіх рекомендацій свого Викладача для досягнення максимального результату під час Занять.3.3.4 Повідомляти Викладачеві і / або адміністрації про виникаючі проблеми в процесі надання Послуг (наприклад, низькі результати, невідповідне рівню навантаження і т.д.), для своєчасного пошуку причин і виправлення ситуації, що склалася.3.4 Студент має право:3.4.1 Вимагати від Виконавця інформацію з питань організації його навчання.3.4.2 Вимагати своєчасного проведення Занять.3.4.3 Попросити змінити Викладача, надавши Виконавцю мотивовану причину.3.4.4 Вносити зміни у встановлений розклад за погодженням зі своїм Викладачем.3.4.5 Переносити Заняття і припиняти процес навчання в порядку, передбаченому цим Договором в параграфі 4.3.4.6 Звертатися до Виконавця з усіх питань, пов’язаних з навчанням.3.4.7 Отримувати повну та достовірну інформацію про оцінку своїх знань, умінь і навичок.3.4.8 Вимагати повернення грошових коштів за невикористані Послуги. Повернення грошових коштів здійснюється в порядку, передбаченому цим Договором в параграфі 7.

4. Перенесення та пропуск Занять, призупинення процесу навчання4.1 Студент має право перенести індивідуальне Заняття на інший час. При цьому він зобов’язаний не менше, ніж за 4 (чотири) години до початку Заняття попередити про це Викладача по телефону (дзвінок), Skype або Telegram і отримати підтвердження про перенесення Заняття від Викладача. В цьому випадку Заняття вважається перенесеним і проводиться в інший узгоджений Сторонами час. 4.2 Якщо Студент не попередив Викладача у строк, не менш, як за 4 (чотири) години до початку індивідуального Заняття про необхідність його перенесення, або взагалі не попередив Викладача про необхідність перенесення індивідуального Заняття, і відповідно не виходить на Заняття, то воно вважається пропущеним з вини Студента і оплачується Студентом в повному обсязі. 4.3. В разі запізнення, тобто якщо Студент вчасно не виходить на індивідуальне Заняття, Викладач зобов’язаний очікувати Студента протягом всього часу Заняття, при цьому час Заняття не зміщується та не продовжується. Викладач займається зі Студентом з того моменту, коли Студент з’являється на Занятті і до часу його завершення, який був погоджений графіком індивідуального Заняття. Викладач не компенсує Студенту час його запізнення. У разі не появи Студента або появи із запізненням, Заняття вважається пропущеним з вини Студента і оплачується ним в повному обсязі.4.3 Якщо в разі пропущеного з вини Студента заняття Сторони не можуть узгодити дату наступного Заняття з якої-небудь причини (наприклад, Сторони не можуть зв’язатися один з одним по електронній пошті, телефону, Skype або Viber), Виконавець в односторонньому порядку припиняє процес навчання Студента до моменту узгодження дати проведення наступного Заняття.4.4 У разі, якщо Викладач не може далі навчати Студента, Виконавець зобов’язаний інформувати Студента і запропонувати йому заміну Викладача.4.5 У разі, якщо Виконавець не може провести Заняття у встановлений час, він зобов’язаний попередити Студента і перенести Заняття на інший, узгоджений з ним час.4.6 Студент може призупинити Заняття, попередивши про це Виконавця по телефону (дзвінок або смс), Skype або Telegram не менше, ніж за 24 години до початку Заняття і отримати підтвердження про призупинення процесу навчання від адміністрації.4.7 Максимальний термін, на який можна призупинити процес навчання, становить 1 місяць. У разі перевищення цього терміну вступає в силу п. 9.3 даних Правил.4.8 В тому разі, якщо Студент не може бути присутнім на груповому Занятті, він зобов’язаний повідомити про це Викладача, в строк до моменту початку Заняття. Викладач на підставі отриманого повідомлення від Студента, робить відповідний запис про його відсутність, при цьому таке Заняття вважається для Студента проведеним і оплачується ним в повному обсязі.4.9 В тому разі, якщо один із Студентів групового Заняття без попередження не вийшов у встановлений час на призначене Заняття, то відповідне групове Заняття проводиться Викладачем без його участі, при цьому сплачені за Заняття кошти не підлягають поверненню такому Студенту.4.9.1 В тому разі, якщо один із Студентів групового Заняття попередив Викладача про його неможливість бути присутнім на груповому Занятті, то Викладач має право перенести групове Заняття на інший час та дату, за умови погодження і отримання згоди про перенесення Заняття від іншого Студента групового Заняття. 
5. Вартість послуг5.1 Інформація про вартість Послуг знаходиться на Сайті Виконавця: immortalkate.com. 5.2 Виконавець має право вносити зміни у вартість Послуг без узгодження зі Студентом.5.3 Виконавець зобов’язаний інформувати Студента про нову вартість Послуг по телефону (дзвінок або смс), Skype або Telegram не менше, ніж за 14 днів до дати внесення змін.
6. Порядок оплати6.1 Студент може оплатити Послуги на Сайті самостійно або звернутися за допомогою по оплаті до Виконавця.6.2 Способи оплати можна знайти на Сайті або дізнатися у Виконавця. Виконавець не несе відповідальності, якщо який-небудь із способів оплати недоступний в даний час.6.3 За групове та парне заняття Студент зобов’язаний вносити оплату не пізніше, ніж за 24 години до наступного Заняття. В іншому випадку Виконавець має право відмовити Студенту в проведенні Заняття.6.4. За індивідуальні заняття, Студент зобов’язаний вносити оплату не пізніше, ніж за 12 годин до початку Заняття. В іншому випадку Виконавець не проводить Заняття зі Студентом, при цьому Виконавець не зобов’язаний попереджати Студента про відміну проведення неоплаченого Заняття.
7. Повернення коштів за невикористані Послуги7.1 Повернення коштів за невикористані Послуги в грошовому еквіваленті проводиться на першу вимогу Студента. У тому випадку, якщо цей Договір розривається за бажанням Студента, для повернення грошових коштів, він повинен надати Виконавцю мотивовану відмову від Послуг Виконавця. При поверненні Виконавець отримує комісію в розмірі 50% від суми яка повинна бути повернута. Спосіб повернення коштів визначається Виконавцем. Термін повернення грошових коштів становить до 30 календарних днів.7.2 У разі, коли призупинення процесу навчання Студента перевищує максимальний термін в п. 4.7 цього Договору, невикористані Послуги поверненню не підлягають.

8. Відповідальність8.1 У разі багаторазового або грубого порушення умов цього Договору Виконавець залишає за собою право припинити надання Студенту Послуг і відмовити Студенту в укладанні нового Договору на умовах Оферти.8.2 Студент усвідомлює, що Виконавець не несе відповідальності за функціонування програмних засобів, за допомогою яких надаються Послуги, а також надання послуг зв’язку.8.3 Студент не має права вимагати повернення грошових коштів за використані Послуги, якщо вони були надані належним чином. Низькі результати Студента в навчанні не можуть служити причиною повернення грошових коштів за використані Послуги.8.4 У разі неправомірного розголошення Конфіденційної інформації Студент, може бути притягнутий до кримінальної, адміністративної та цивільної відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством.8.5 У разі доведення в судовому порядку порушення Студентом умов цього Договору в частині розголошення Комерційної таємниці, Студент зобов’язується в повному обсязі відшкодувати всі документально підтверджені збитки, заподіяні Виконавцю, від здійснення таких дій. У разі доведення в судовому порядку розголошення або використання Конфіденційної інформації на власні потреби у власній діяльності Студент також зобов’язується передати Виконавцю всі документально підтверджені доходи, що були одержані Студентом від здійснення таких дій.

9. Звільнення від відповідальності9.1 Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов’язань за цим Договором у разі, якщо невиконання зобов’язань стало наслідком дій непереборної сили, а саме: повітряні тривоги, пожежі, повені, землетруса, страйка, війни, хвороби, смерті, дій органів державної влади або інших, незалежних від Сторін обставин.9.2 Сторона, яка не може виконати зобов’язання за цим Договором, повинна своєчасно, але не пізніше 60- х календарних днів після настання обставин непереборної сили, письмово сповістити іншу Сторону з наданням обґрунтовуючих документів, виданих компетентними органами.9.3 У разі, коли призупинення процесу навчання Студента перевищує максимальний термін в п. 4.7 дійсного Договору, Договір вважається розірваним в односторонньому порядку Студентом. При цьому всі невикористані кошти анулюються і Студент не має права вимагати їх повернення.9.4 Студент не несе відповідальності, передбаченої п. 8.4 та 8.5 даного Договору за вибуття Комерційної таємниці та Конфіденційної інформації за наступних обставин:– злочинних та неправомірних дій третіх осіб, спрямованих на отримання Конфіденційної та Комерційної інформації.– дистанційне отримання Конфіденційної та Комерційної інформації третіми особами за допомогою різного роду вірусів, програм, пристроїв (в тому числі прослуховуючих).– перехоплення Конфіденційної та Комерційної інформації третіми особами під час її передачі в різного роду спосіб (в тому числі прослуховування розмов по телефону).– витребування або вилучення Конфіденційної та Комерційної інформації правоохоронними та контролюючими органами в силу виконання ними покладених на них нормами чинного законодавства України обов’язків.– інших дій, безпосередній влив на які Студент не має.9.5 Сторони визнають, що неплатоспроможність Сторін не є форс-мажорною обставиною.9.6 Отримані від Студента персональні дані є конфіденційною інформацією і студент має право на її захист згідно норм чинного законодавства України і вона не може бути розповсюджена згідно приписів 3.1.2 даного Договору.9.7 Укладаючи даний Договір Студент підтверджує, що ознайомлений із своїми правами, що передбачені Законом України «Про захист персональних даних», та повідомлений про мету збирання його персональних даних, а саме: для надання послуг згідно Договору, отримання Студентом інформації про послуги Виконавця. Укладення цього Договору є свідченням усвідомлення та згоди Студента на обробку, накопичення, зберігання, поширення для третіх осіб (а саме тим працівникам, підрядникам Виконавця, яким ця інформація необхідна для надання послуг Студенту) та використання його персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

10. Інші умови  10.1. З питань, що виникають у зв’язку з укладенням, виконанням і припиненням цього Договору та не врегульовані ним, Сторони зобов’язуються керуватися нормами чинного законодавства України, зокрема положеннями Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та Закону України "Про електронну комерцію". 10.2. Якщо будь-яке положення цього Договору стає недійсним, це не впливає на дійсність решти положень Договору. У такому випадку Сторони, наскільки це можливо, намагаються домовитися про заміну недійсної умови новими дійсними положеннями, що дозволяють максимально досягнути початкових намірів Сторін.10.3. Усі розбіжності і спори, які можуть виникнути між Сторонами у зв'язку з виконанням цього Договору, вирішуються шляхом переговорів. У разі якщо Сторони в результаті переговорів не змогли досягти взаємної згоди щодо розбіжностей, що виникли, а також у разі якщо одна зі Сторін ухиляється від проведення переговорів, спір вирішується в судовому порядку, встановленому законодавством України.10.5. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в разі виникнення форс-мажорних обставин на час дії таких обставин, настання яких не залежить від Сторін і безпосередньо впливає на можливість виконання умов Договору.
11. АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯФОП Безсмертна Катерина РоманівнаРНОКПП 3617109062 , тел.+38(066) 94 455 52UA903220010000026000320027274 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" Є платником єдиного податку.Адреса: м. Лозова м-н 1, буд. 9, кв. 15